AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Konkurs plastyczny "Kapelusz Pani Jesieni"
Dodano: 2023-09-15 15:45:34

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

“KAPELUSZ PANI JESIENI”

 

Organizator:

Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II ul. Michałowskiego 32, 42-200 Częstochowa Adresaci konkursu:

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesiennym;
 • Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka;
 • Inspirowanie do poszukiwań nowych technik plastycznych;
 • Zachęcanie rodzin do wspólnego i aktywnego spędzania czasu;
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Kontakt:

Sekretariat Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie, nr telefonu: +48 34 322 22 50

e-mail: mp15@edukacja.czestochowa.pl

Koordynatorzy konkursu:

Mgr Anna Rzeszowska, mgr Agnieszka Stochel- Różycka

 

 

Regulamin:

 • Forma pracy: przestrzenna
 • Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną;
 • Każda placówka przedszkolna może nadesłać maksymalnie 5 prac w danej kategorii wiekowej;
 • Praca ma być wspólna z rodzicem/ opiekunem, jednak dorosły wykonuje wyłącznie sam kapelusz (nie musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją- załącznik nr 1), a dziecko go ozdabia z godnie ze swym pomysłem i wybraną techniką;
 • Wszystkie prace konkursowe muszą zawierać metryczki:

--> w środku kapelusza: imię i nazwisko, wiek dziecka, numer przedszkola i nazwa grupy

--> wydrukowaną (załącznik nr 2)

·Do każdej pracy powinna zostać dołączona zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystywanie i publikację wizerunku i danych osobowych dziecka (załącznik nr 3)

 • Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres organizatora;
 • Termin składania kapeluszy: 06.10.2023r.(piątek)

·Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

--> 3-4-latki;

--> 5-6- latki.

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja dokona oceny zgłoszonych w terminie prac według następujących kryteriów:

--> realizacja tematu konkursu;

--> twórcza wyobraźnia;

--> samodzielność wykonania.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne;
 • Laureaci konkursu 19.10.2023r. otrzymają nagrody i dyplomy w trakcie uroczystego ogłoszenia wyników w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Częstochowie;
 • Wszystkie prace przechodzą na własność Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie.

 

Załącznik nr 1

 Instrukcja wykonania przykładowego kapelusza

 

Z brystolu wycinamy prostokątny pas o szerokości np. 8 cm (czym wyższy, tym bardziej kapelusz będzie przypominał cylinder). Dopasowujemy długość pasa do obwodu głowy dziecka, za pomocą zszywacza biurowego szczepiamy końce pasa na zakładkę.

Przykładamy przed chwilą wykonany rulon do brystolu i zaznaczamy ołówkiem wielkość koła- denka kapelusza. Za pomocą cyrkla odrysowujemy mniejsze koło na denko, oraz większe zewnętrzne na rondo. Wycinamy nożyczkami lub nożykiem modelarskim.

Aby kapelusz był sztywniejszy, można wszystkie elementy wykonać podwójnie. Prostokątny pas należy przygotować szerszy o ok. 2 cm z każdej strony. Wycięte z obu stron na głębokość 2 cm ząbki posłużą do sklejenia poszczególnych części.

Źródło:                        http://wielkiezarcie.com/artykuly/kapelusz-na-bal-pani-jesieni-30071210

 

Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRACY KONKURSOWEJ

Nazwa przedszkola: _______________________________________________

Telefon przedszkola: ______________________________________________

Adres e-mail przedszkola: __________________________________________

Imię i nazwisko autora pracy: _______________________________________

Wiek autora: ________

Imię i nazwisko wychowawcy autora: _________________________________

Załącznik nr 3

Częstochowa, dnia ………………..r.

_________________________________________________________

imię i nazwisko uczestnika konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych uczestnika konkursu

a. publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska oraz nazwy przedszkola do, którego uczęszcza, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do pracy konkursowej w celu informowania o jego udziale w Rodzinnym Konkursie Plastycznym „Kapelusz Pani Jesieni” (dalej: konkurs) organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II oraz w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu;

b. nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie w postaci fotografii oraz filmów utrwalonych podczas konkursu w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu przez Miejskie Przedszkole nr 15 im Jana Pawła II.

strony internetowej: mp15.czest.pl

• serwisów społecznościowych : Facebook-www.facebook.com/profile.php?id=61550578603403

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że mam prawo nie wyrazić zgody i mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. _________________________________________ podpis rodzica uczestnika konkursu

1) niepotrzebne skreślić

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KAPELUSZ PANI JESIENI” Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II Z administratorem danych można skontaktować się: a. listownie na adres: ul. Michałowskiego 32, 42-224 Częstochowa b. telefonicznie: 34 322225 c. poprzez e-mail: mp15@edukacja.czestochowa.pl

2. Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu w celu realizacji konkursu i ogłoszenia jego wyników. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń do Konkursu oraz jego realizacją, będą przetwarzane także dane osobowe, osób reprezentujących Uczestnika Konkursu oraz innych osób biorących udział w Konkursie czy współpracujących z Organizatorem w celu realizacji konkursu. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, które polega na: rozwijaniu wrażliwości na piękno przyrody, rozbudzaniu twórczej inwencji i kreatywności dziecka, inspirowaniu do poszukiwań nowych technik plastycznych, zachęcaniu rodzin do wspólnego i aktywnego spędzania czasu. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z Ustawą z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz regulaminem konkursu. Następnie dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W związku z Państwa zgodą będziemy także przetwarzać dane osobowe w tym wizerunek w celu podania do wiadomości na stronie internatowej organizatora informacji o laureatach konkursu oraz w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. W zakresie danych osobowych udostępnianych na stornie internetowej i mediach społecznościowych administratora wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a odmowa udzielenia zgody jest równoznaczna z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

4. Dane osobowe uczestników konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej. Dane osobowe zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w social mediach Administratora takich jak Facebook.. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych platform social media. W przypadku platformy Facebook dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited. W związku z tym dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach ochrony prywatności”: https://www.facebook.com/privacy/explanation